URBANISTICKO-DOPRAVNÍ STUDIE ÚZEMÍ NA MÍRÁCH

Dokončený

2021 – Cílem Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách bylo prověření urbanistického řešení a návrh tras propojení terminálu se stávající zástavbou Starého a Nového Suchdola pro pěší, cyklisty, automobilovou dopravu a MHD a to v souvislosti s plánovaným terminálem tramvajové trati Výhledy s P+R a občanskou vybaveností, čímž vznikne silný zdroj a cíl „vnitřní“ suchdolské dopravy.

Studie navrhla objízdné komunikace mimo stávající zastavěná území, která umožní zásadní omezení dopravy nekapacitní uliční sítě v oblasti Starého Suchdola (ul. Pod Rybníčkem, ul. Ke Kozím hřbetům). Propojení novou ulicí Alšova, která bude pokračovat z ulice Za Sokolovnou ze stávající autobusové otočky nabídne snadné napojení oblasti Nového Suchdola na Kamýckou a k terminálu. Tato nová ulice bude rovněž sloužit pro autobusy MHD, u školy pak bude zrušeno parkování autobusů.

Nově upravená propojka ulic Pod Rybníčkem a Na mírách, kde bude snížen podélný sklon, bude sloužit pro obsluhu suchdolského údolí včetně minibusu MHD. Studie dále navrhla 3 scénáře organizace veřejné dopravy MHD v souvislosti se zprovozněním tramvajové linky a s postupem další výstavby na území městské části.

Fotogalerie

{@component: Gallery, {id: 2}}
Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2

Pořizovatel: městská část Praha-Suchdol

Zpracovatel: PROCEDOP s.r.o.

Řešené území: vymezují ulice Kamýcká, Dvorská (+ území terminálu TT a P+R), Pod Rybníčkem, Suchdolská a Internacionální.

Studie byla zpracována v rámci řešení projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Modul: Projekty