Využití výstupů projektu SMACKER pro řešení dopravy na Suchdole a v okolí

18. 06. 2024

Od 1. dubna 2019 do 30. června 2022 se naše městská část účastnila evropského projektu SMACKER, který byl zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné dopravy a motivaci cestujících k využívání udržitelných alternativ k autu. V rámci projektu spolupracovala městská část s několika českými a zahraničními odborníky a zástupci místních samospráv. Byly identifikovány hlavní příčiny dopravních problémů a diskutovány možnosti efektivních řešení a konkrétní záměry na podporu udržitelné dopravy na severozápadě Prahy. Projekt zahrnoval také zpracování studií terminálu Výhledy a území Na Mírách, zavedení autobusové linky 409, spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, organizaci besed s občany a motivačních aktivit a pravidelná setkávání zástupců samospráv a odborné veřejnosti v rámci tzv. Local Mobility Forum .

Jak městská část využije výstupy projektu SMACKER pro řešení dopravy na Suchdole a v okolí? Ve spolupráci s hl. městem Prahou, Středočeským krajem, okolními městskými částmi, obcemi a odborníky budeme postupně realizovat priority a naplňovat cíle definované v tzv. Regionálním akčním plánu.

Rozvíjet a zkvalitnit služby veřejné hromadné dopravy (VHD).

Vzhledem k narůstající dopravě bude nezbytné podpořit další rozvoj VHD. Budeme projednávat s občany návrh tramvajové trati na Suchdol, kterou schválilo hl. m. Praha. Připomínky veřejnosti musí být řádně vypořádány a stavba musí být navržena s maximálním respektem k okolní zástavbě. Ve spolupráci s ROPIDem a okolními obcemi vyhodnotíme provoz nové linky 409 (Suchdol – Velké Přílepy) a dle potřeby budeme jednat o posílení autobusových spojů mezi Suchdolem a přilehlou aglomerací. Budeme se aktivně účastnit jednání a příprav městského mostu mezi Prahou 6 a 8, který má sloužit zejména pro MHD, chodce, cyklisty a IZS.

Zvýšit atraktivitu multimodální dopravy.
K udržitelnému a rychlému cestování  do/z Prahy a mezi obcemi přispěje také atraktivní nabídka více druhů dopravy. Zpracovaná studie terminálu Výhledy a území na Mírách bude použita jako podklad pro další přípravu terminálu jako strategického přestupního uzlu na severozápadě Prahy, který kromě P+R parkoviště, nabídne i navazující autobusové spoje do okolních obcí, zázemí pro kola, sdílené prostředky (bikesharing, carsharing) a dopravu na zavolání. Ve spolupráci s obcemi zahájíme přípravu kvalitních a bezpečných stezek pro chodce a cyklisty za účelem zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu v regionu.

Snížit potřebu cestovat za prací, školou a službami vhodným územním plánováním.
Budeme pokračovat v komunikaci s okolními obcemi o plánovaných záměrech a podmiňovat novou výstavbu kvalitní občanskou vybaveností (např. účastí ve správních řízeních).

Optimalizace nákladů.
Linková veřejná doprava není ekonomicky efektivní zejména ve večerních hodinách, o víkendech či ve vzdálenějších lokalitách s nízkou hustotou obyvatel. V těchto případech je výhodnější provozovat tzv. dopravu na zavolání (DRT, z anglického Demand ResponsiveTransport). Využijeme know-how a zkušenosti z projektu SMACKER k podpoře zavádění dopravy na zavolání v regionu.

Zvýšit povědomí o přínosech udržitelné mobility.
Ve spolupráci s obcemi, městskými částmi a hl. m. Prahou budeme pokračovat v motivačních aktivitách a informační kampani o celospolečenských přínosech udržitelné mobility, která bude znamenat menší dopravní zácpy, kvalitnější veřejný prostor, zdravější lidi a životní prostředí a nižší ekonomické náklady.

Zlepšení veřejného prostoru a životního prostředí.

Realizace záměrů a opatření na podporu udržitelných druhů dopravy zvýší jejich konkurenceschopnost oproti jízdě autem a v kombinaci s osvětovými a motivačními aktivitami přispěje ke zlepšení veřejného prostoru a životního prostředí na Suchdole a v okolí.

Související

Modul: Blog